Educational tour to Krishnadas Shama Goa State Central Library