Management

President Shri. Prakash D. Prabhu
Chairman Local Management Committee Shri. Minanath T. Upadhye
Secretary Shri. Ratnakar R. Desai
Treasurer Shri. Sagar M. Bhat
Members
Shri. Premanand Borkar
Shri. Dayanand B. Gaude
Shri. Vasant K. Parwar
Shri. Shripad P. Desai
Shri. Gajanan R. Desai

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.